image slider

inQAircondition

Responsive image

Το inQAirCondition είναι μια καινοτόμος, πρωτοποριακή συσκευή, που η αποστολή της είναι να ελέγχει τα aircondition από μακριά, μέσω Internet ή Bluetooth! 

Αποτελείται από 2 συσκευές και ένα λογισμικό Android:
1) inQAirCollect: Με τη συσκευή αυτή συλλέγουμε τους κωδικούς από οποιοδήποτε aircondition.
2) inQAirSender: Η συσκευή αυτή (αφoύ... Περισσότερα...

Αντίδρασις

Responsive image Το πρό­γραμ­μα «α­ντί­δρα­σις» εί­ναι μία ι­διαί­τε­ρη προ­πο­νη­τι­κή ε­φαρ­μο­γή με τη βοή­θεια της ο­ποίας οι α­θλη­τές ε­πι­τυγ­χά­νουν να αυ­ξή­σουν την α­ντί­δρα­σή τους σε ο­πτι­κές με­τα­βο­λές (α­να­βό­σβη­μα led) που λαμ­βά­νουν χώ­ρα σε συ­σκευές που βρί­σκο­νται... Περισσότερα...

Τι είναι το έργο Αντίληψις

Responsive image

Η αντίληψη
Το έργο «Αντίληψις» είναι ένα σύνολο εφαρμογών που έχουν σκοπό την όξυνση της αντίληψής μας.
Αντίληψη είναι, όπως λίγο πολύ ξέρουμε, μια σύνθετη και πολύπλοκη λειτουργία του οργανισμού, που αυτόματα (μέσω δυναμικής αλληλοσυσχέτισης των μηνυμάτων της... Περισσότερα...

Η παραγγελία με Android συσκευές

Responsive image

Responsive image

Ένα πολύ καλό πρόγραμμα ετοιμάσαμε στο Kratisi.net που έχει να κάνει με τις online παραγγελίες σας. Πρόκειται για μία Android εφαρμογή, με την οποία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει online, με κατευθείαν σύνδεση στον server του καταστήματος. Η... Περισσότερα...

Διαχείριση κρατήσεων ξενοδοχείων/δωματίων

Το Hotel Booking εί­ναι ένα online σύ­στη­μα κρα­τή­σε­ων ξε­νο­δο­χεί­ων και δω­μα­τί­ων. Εί­ναι ένα ισχυ­ρό λει­τουρ­γι­κό σύ­στη­μα αυ­το­μα­το­ποί­η­σης και δια­χεί­ρι­σης κρα­τή­σε­ων που σας επι­τρέ­πει να εγκα­τα­στή­σε­τε ένα απλό κου­μπί του τύ­που «Κά­ντε κρά­τη­ση τώ­ρα»... Περισσότερα...

To εστιατόριο "Αγάνι" στο kratisi.net

Το εστια­τό­ριο "Το Αγά­νι" εί­ναι επί­ση­μα κα­τα­χω­ρη­μέ­νο στον ιστό­το­πο kratisi.​net. Τώ­ρα μπο­ρεί να κά­νε­τε online πα­ραγ­γε­λία κα­θώς επί­σης και online κρά­τη­ση. Η εφαρ­μο­γή εί­ναι απί­στευ­τα γρή­γο­ρη ενώ η γρα­φι­κή διε­πα­φή με­τα­ξύ... Περισσότερα...

Τι είδους εκπτωτικά κουπόνια μπορώ να έχω;

Μπο­ρεί­τε να δη­μιουρ­γή­σε­τε δια­φο­ρε­τι­κά κου­πό­νια έκ­πτω­σης χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το εν­σω­μα­τω­μέ­νο σύ­στη­μα κου­πο­νιών. Από το κύ­ριο με­νού πη­γαί­νε­τε στην καρ­τέ­λα "ΚΟΥ­ΠΟ­ΝΙΑ" και κά­ντε "προ­σθή­κη" για να προ­σθέ­σε­τε έ­να κου­πό­νι στο σύ­στη­μα. Μπο­ρεί­τε να έ­χε­τε κου­πό­νια με στα­θε­ρό πο­σό ή με... Περισσότερα...

Μπορώ να έχω δωρεάν παράδοση;

Responsive image Ναι, μπο­ρεί­τε! Μπο­ρεί­τε να έ­χε­τε δια­φο­ρε­τι­κές τι­μές πα­ρά­δο­σης για κά­θε πε­ριο­χή κα­θώς και να προ­σθέ­σε­τε τα πο­σο­στά χο­ρή­γη­σης με βά­ση το πο­σό της πα­ραγ­γε­λίας. Για να δια­χει­ρι­στεί­τε τα πο­σο­στά πα­ρά­δο­σης, α­πό το... Περισσότερα...

Μπορώ να ορίσω διαφορετικά μεγέθη πιάτων/προϊόντων;

Ναι, μπορείτε να ορίσετε διαφορετικά γεύματα μεγέθους σε διαφορετικές τιμές. Όταν προσθέτετε ένα προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει στο κουμπί για τη ρύθμιση διαφορετικών μεγεθών το "Ναι". Αυτό θα ανοίξει νέο πεδίο για τον καθορισμό των μεγεθών των πιάτων/προϊόντων καθώς και τις διαφορετικές τιμές τους.... Περισσότερα...

Μπορώ να προτείνω ένα προϊόν στο μενού;

Ναι, μπο­ρεί­τε. Τα προ­τει­νό­με­να προ­ϊ­ό­ντα πα­ρα­τί­θε­νται πά­ντα στην κο­ρυ­φή της κα­τη­γο­ρί­ας τους. Για να κά­νε­τε ένα προ­ϊ­όν να εμ­φα­νί­ζε­ται στα προ­τει­νό­με­να, με­τα­βεί­τε στη σε­λί­δα "ΠΡΟ­Ϊ­Ό­ΝΤΑ" και κά­ντε κλικ στο ει­κο­νί­διο με το μο­λύ­βι του προ­ϊ­ό­ντος που θέ­λε­τε. Αυ­τό θα ανοί­ξει την οθό­νη "ΕΠΕ­ΞΕΡ­ΓΑ­ΣΙΑ... Περισσότερα...

Μπορώ να έχω πολλές τοποθεσίες παραλαβής από το κατάστημα;

Φυσικά και μπορείτε! Αν το εστια­τό­ριό σας έχει πολ­λα­πλές το­πο­θε­σί­ες (υπο­κα­τα­στή­μα­τα), μπο­ρεί­τε να τα προ­σθέ­σε­τε στο σύ­στη­μα χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την καρ­τέ­λα "Προ­σθή­κη το­πο­θε­σί­ας" κά­τω από την σε­λί­δα "θέ­σεις". Αφού προ­σθέ­σε­τε όλες τις θέ­σεις του εστια­το­ρί­ου που έχε­τε, εί­ναι ση­μα­ντι­κό να... Περισσότερα...

Πώς να ρυθμίσετε την περιοχή παράδοσης

Για να ρυθ­μί­σε­τε την πε­ριο­χή πα­ρά­δο­σης, θα πρέ­πει να προ­σθέ­σε­τε την το­πο­θε­σία του εστια­τό­ριου για πρώ­τη φο­ρά. Για να προ­σθέ­σε­τε την το­πο­θε­σία εστια­τό­ριου κά­ντε κλικ στην καρ­τέ­λα Προ­σθή­κη το­πο­θε­σί­ας. Ει­σά­γε­τε το όνο­μα του εστια­το­ρί­ου και τη διεύ­θυν­ση και κά­ντε κλικ στο κου­μπί "Βρεί­τε... Περισσότερα...

Τι πρέπει να κάνω για να λειτουργήσει το Food Delivery;

Το Food Delivery εί­ναι πο­λύ εύ­κο­λο το online σύ­στη­μα πα­ραγ­γε­λιών τρο­φί­μων. Δεν χρειά­ζε­ται γνώ­σεις προ­γραμ­μα­τι­σμού για να χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­τε το σύ­στη­μα. Προ­σφέ­ρει ισχυ­ρή λει­τουρ­γι­κό­τη­τα και πολ­λές λει­τουρ­γί­ες που θα σας βοη­θή­σουν να... Περισσότερα...

Πώς λειτουργεί το Food Delivery/Order

Το Food Delivery εί­ναι έ­να online σύ­στη­μα πα­ραγ­γε­λιών τρο­φί­μων που μπο­ρεί να προ­σθέ­σει μια ι­σχυ­ρή λει­τουρ­γι­κό­τη­τα σε ο­ποια­δή­πο­τε ι­στο­σε­λί­δα ε­στια­τό­ριου. Εί­ναι πο­λύ εύ­κο­λο στη χρή­ση και μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποιη­θεί α­πό αν­θρώ­πους... Περισσότερα...

Η ανάπτυξη της επιχείρησής σας

Έχοντας ένα online σύστημα διανομής τροφίμων μπορεί κάποιος να ενισχύσει την επιχείρησή του, ας πούμε το εστιατόριο ή το ψητοπωλείο του, με μια σειρά από διάφορους τρόπους και να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες μάρκετινγκ για την επιχείρησή του.... Περισσότερα...


Αρχή